නීති හා රෙගුලාසි

පාරිභෝගිකයක් සදහා

 1. මෙම අන්තර්ජාල ඩිජිටල් වෙළද සැල තුල පාරිභෝගික ඔබට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ඔබට ආසන්නම වෙළද සැලෙන් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. ඔබ විසින් තෝරා ගන්නා භාණ්ඩ වල මිල සටහන් වන අතර, ඔබ අවම වශයෙන් එක් වෙළද සැලකින් රු. 500/= ට ඉහළ වටිනාකමක භාණ්ඩ මිලදී ගත යුතුයි.
 2. ඔබගේ බිල්පතට ප්‍රවාහන මෙහෙයුම් ගාස්තුවක් එකතුවන අතර, එම ගාස්තුව ඔබේ බිල්පතෙ සදහන් වේ.
 3. විශේෂයෙන් අත්‍යාවශ්‍ය සිල්ලර භාණ්ඩ ආසන්නම නගරයේ ඇති වෙළද සැලෙන් මිල දී ගත යුතු අතර, එය ඔබට පැය 24 ක් ඇතුළත ලබා දීමට අදාළ සිල්ලර වෙළද සැල් හිමියා විසින් කටයුතු කරනු ලබයි. වෙනත් ඇදුම් පැළදුම්, විදුලි උපකරණ හා ඔබට ආසන්නම වෙළද සැලේ නොමැති භාණ්ඩ ආදිය ඇනවුම් කල විට ඒ ඒ දුර ප්‍රමණය හා ඇනවුම ලබා දීමට යන කාලය අදාළ වෙළද සැල් හිමියා විසින් ඔබව දැනුවත් කරනු ලබයි.
 4. ඔබ ඇනවුමක් කල විට එම භාණ්ඩ භාර ගැනීමට ඔබ බැදී සිටී.
 5. ඔබ ඇනවුම් කල භාණ්ඩ ලැබුණු පසු ඔබ මුදල් ගෙවිමට බැදී සිටි.
 6. පාරිභෝගිකයා හා අප වෙබ් අඩවිය අතර කිසිදු මුදල් ගණුදෙනුවක් සිදුනොවන අතර, ඔබට අවශ්‍ය  භාණ්ඩ ඔබ නිවසේ සිටම ලබාගත හැකි ආකාරයෙන් මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත.

ඩිජිටල් වෙළද සැල් හිමියන් සදහා

 1. “සුපර් සිටි” තුළ ඩිජිටල් වෙළද සැලක් ආරම්භ කිරීමේදී වෙළද සැලේ නම, ලිපිනය, දුරකතන අංක නිවැරදිව සදහන් කළ යුතුයි.
 2. අදාළ භාණ්ඩයන් මිල කිරීමේදී රජයේ පාළන මිලට මිල කලයුතු අතර, එසේ නොකිරීමෙන් සිදුවන හානි  ඔබ විසින් දැරිය යුතුයි.
 3.  ඔබ සතු භාණ්ඩ පමණක් මෙහි ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එම තොග අවසන් වූ වහාම තොග මට්ටම “0” කළ යූතුයි.
 4. අත්‍යාවශ්‍ය සිල්ලර භාණ්ඩ, එළවලු, පළතුරු, මස්, මාලු ආදිය පැය 24 ක් ඇතුළත ලබා දිය යුතු අතර, ඔබට ලබා දිය හැකි කාලය පිළිබද පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කළ යුතුයි.
 5. භාණ්ඩ ලබා දීමෙන් පසු මුදල් අයකළ යුතු අතර, එසේ කළ නොහැකි භාණ්ඩ සදහා ඔබ විසින් පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කල යුතුයි.
 6. පාරිභෝගිකයා විිසින් ඇනවුම් කරන ලද භාණ්ඩ නොමැති නම් හා ආදාළ දිනට ලබා දිය නොහැකිනම් පාරිභෝකියා දැනුවත් කළ යුතුයි.
 7. ඔබ විසින් භාවිතා කරන ජයාරුප ඔබගේ නිෂ්පාදන වල විය යුතු අතර, අනවසර ජායාරුප දැමීමෙන් යම් කිසි හානියක් සිදුවූවහොත් එය ඔබ විසින් දරා ගතුයි.
 8. අත්‍යාවශ්‍ය පොදු භාණ්ඩ, එළවලු, පළතුරු වල ජායාරුප අපෙන් ලබා ගත හැකි වේ.
 9. වෙළද සැලක් ආරම්භ කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ වන අතර, මෙහි වෙළද සැලක් තනිවම නිර්මාණය කරගත නොහැකි අය සදහා රු. 2000/= ක මුදලකට භාණ්ඩ වර්ග 30 කට යටත්ව අප විසින් නිර්මාණය කර දිය හැකියි.
 10. මෙම වෙබ් අඩවිය පවත්වාගෙන යාම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම ආදීය සදහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බැවින් ඔබ විසින් අලෙවි කරන අත්‍යාවශ්‍ය හා සිල්ලර භාණ්ඩ එක් ඇනවුමක් සදහා රු. 10‍.00 ක්ද, ඇදුම් පැළදුම්, විදුලි උපකරණ, ඇතුලු අනෙකුත් රු. 5000/= ට අඩු ඇනවුම් සදහා එක් ඇනවුමකට රු. 10/= ක්ද රු. 5000/= ට වැඩි වටිනාකමක් ඇති ඇනවුමක් සදහා එම වටිනාකමින් 1% ක ගාස්තුවක් අයකරන අතර, එම මුදල ප්‍රවාහන හා මෙහෙයුම් වියදම් තුළට ඇතුළත් කළ හෝ ඔබගේ ලාභ ප්‍රතිශතයෙන් අයකරගත යුතුයි.
 11. පාරිභෝගිකයා හා අප වෙබ් අඩවිය අතර කිසිදු මුදල් ගණුදෙනුවක් සිදුනොවන අතර, ඔබගේ භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයා අතට, වඩාත් පහසුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීම සදහා මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත.